گفتنی ها را به همسرتان بگویید، امّا به موقع

فرق دارد! خیلی فرق دارد!!
به خداوندی خدا فرق دارد!!!
نگاه با نگاه…
دست با دست…
آغوش با آغوش…
فرق دارد!
از زمین تا آسمان فرق دارد!
نگاهی که فقط اتفاق می افتد…
با نگاهی که دلت را گرم میکند…
با نگاهی که دلت را میلرزاند…
فرق دارد…
آغوشی که فقط هست…
با آغوشی که شاید حتی دیگر نباشد…
ولی پر از آرامش است فرق دارد…
فرق هست بین اینکه میپرسی دوستم داری؟! و میگوید آری…
میپرسی چند تا؟! میگوید بینهایت…
با اینکه میپرسی دوستم داری؟! و سکوت میکند…
نگاهی میکند… لبخندی میزند… و خودت میفهمی…
میپرسی چند تا؟! میگوید یکدانه ولی مردانه… فرق دارد!!! به خداوندی خدا فرق دارد!!!
وفقط نمیفهمی این تفاوتها را کجای دلت بگذاری

گفتنی ها را به همسرتان بگویید، امّا به موقع!
منتظر نمانید به این امید که شاید روزی خودش متوجه شود.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |