یونگ

 

ما همراه با روحمان، بین تاثیرات نیرومند درون و بیرون معلق هستیم و به هر طریق باید با هر دو رفتاری عادلانه داشته باشیم. تنها وقتی می توانیم از عهده چنین کاری برآییم که استعداد های درونیمان را شناسایی کرده باشیم. بنابر این به جای این که خود را بر اساس آنچه باید انجام دهیم تعریف کنیم، باید خود را بر اساس آنچه می توانیم انجام دهیم تعریف کنیم.

- کارل گوستاو یونگ

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |