هفت سین

امروز خریدهفت سین کردم.شوورهمچنان درحال نقاشیه.امیدوارم این خونه تا فرداشب خونه بشه.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |