حکمت چیست؟

خدایا حکمت قدمهایی را که برایم برمی داری برمن آشکار کن، تا درهایی را که به سویم می گشایی ندانسته نبندم و درهایی را که به رویم می بندی به اصرار نگشایم.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |