چه بایدکرد؟

دارم چندتا فیلم که زیرنویساشو ندارم دانلود می کنم.از صبح کارامو کردم.نشستم واسه خونه جندتا سایت دکوراسیون رو بررسی کردم.بنظرم اومد حس خوبی دارم وقتی این سایتارو تماشا می کنم.انگار که حس خوبی از نو کردن یک مکان بهم دست میده.خواستم فکر کنم که برم این رشته رو بخونم.ترس اومد سراغم.نمی دونم این ترس کی ازمن دورمیشه.این چه والد سختگیریه که در وجودم ریشه کرده.؟احساس فلجی بهم دست میده اَاَاَاَاَاَاَه ه ه ه ه
سایتای دانشگاه آزاد و پردیس رو چک کردم.ولی دلشوره گرفتم بدجور.بغض دارم بدموقع است بارونم میآد شوور هم فردا صبح زود کارداره.نمیتونم برم دور بزنم.دلم میخواد ازخونه برم بیرون.دلم میخواد یه جای بازباشم جیغ بزنم….
تاجاییکه یادمه اینواواسط هفته پیش نوشتم.۱ یا ۲شنبه شب

 

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |