امروز برکدامین پله قدم گذاشتید؟

 

نمی خواهم انجامش بدم(می خوام)

نمی تونم انجامش بدم(می تونم.حوصله ندارم)

می تونم انجامش بدم

سعی می کنم انجامش بدم

می تونم انجامش بدم

انجامش می دم

آره،انجامش دادم

من کِی پله م تثبیت می شه نمی دووووووووووووووووووووووووووووووووونم

 

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |