خودخواهی یا ضرورت

اینکه خودتان را دوست بدارید،از خودتان مراقبت کنید و خوشبختی تان را در یک اولویت قرار دهید،خودخواهی نیست،بلکه یک ضرورت است.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |