سخت نگیر

 

چرا زندگی را سخت میکنی؟

دلتنگ کسی شدی                                      زنگ بزن

می خوای کسی رو ببینی                            دعوت کن

می خوای بقیه درکت کنن                            توضیح بده

سوالی داری                                               بپرس

چیزی می خوای                                          برو دنبالش

از چیزی خوشت میآد                                   حفظش کن

از چیزی خوشت نمیآد                                  ترکش کن

عاشق کسی هستس                                  بهش بگو

ما فقط یکبار زندگی می کنیم.سخت گیر نباش،ساده باش.

 

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |