نحوه نگهداری زرشک در فریزر

زرشک را در کمی آب خیس می دهیم روی پارچه می ریزیم. تاکمی آب زرشک گرفته شود و کمی آب آن باقی بماند.
در نایلون می ریزیم در پارچه گذاشته در کیسه سیاه در فریزر می گذاریم تا نور نخورد.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |