چَکّار کنم؟

کلی نوشتم……..همه ش پاک ک ک ک ک شد.

حوصله م سر رفته…

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |