هفته درمان

هر دکتری که تماس گرفتم وقت ندادن.به مامان گفتم بیاد که بریم تو مطب بشینیم بین مریض بریم.مامان و بابا ۵شنبه غروب رسیدن.جمعه هم رفتیم پیش خواهری و هادس.

از شنبه ماموریت شروع شد.ساعت ۴ رفتیم مطب دکتر حدائق(فوق تخصص غدد)منشی بهیچ عنوان قبول نکرد که پرونده تشکیل بده.گفت فصل زمستون پرونده جدید تشکیل نمیده.آدرس دکتر مفید رو بهمون داد.اونجاهم رفتیم قانون دکتر همین بود.

مامان خانه و آشپزخانه خرید داشت.رفتیم ۲۰% off خورده بود.موقع رفت که ترافیکی بود شریعتی.برگشت هم مترو همه از میله های قطار آویزون.

یکشنبه گفته بودن دکتر مفید مطب پایینش ۱۳ به بعد کار میکنه.هوا خیلی سرد بود.روی تابلو نوشته بود۱۴:۳۰٫کمی دور زدیم ۱۴:۴۵ منشب در مطب رو باز کرد و گفت آخر سال پذیرش نداریم.رفتیم بیمارستان عرفان که دکتر معین مامان رو ببینه.نتایج آزمایشات شهرستان رو قبول نکرد.آزمایش و اسکن نوشت رفتیم گاما/میدون فاطمی .جواب آزمایش ۲شنبه آماده شد ازونجا رفتیم بیمارستان عرفان که نتایج رو به دکتر نشون بدیم.دکتر گفت باید نمونه برداری کنن.فردا صبح باید بریم بیمارستان عرفان که بیوپسی انجام بشه.

بعدازظهر فردا هم باید بریم دکتر پرورش که مامان checkupبشه.هفته دکتر و بیمارستان رو به اتمامه.امیدوارم نتیجه بیوپسی هم خوب باشه….

شوور فردا یا پس فردا برمیگرده دیروز با داداشش رفت که کار اداریشو انجام بده.خواهری اینا هم ۱شنبه برمیگردن.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |