دوشیزه پرسفون

نگاهی بر شخصیت پردازی پرسفون

پرسفون مظهر دوشیزگی, بهار, پذیرش و دگرگونی و نماد اضطراب جدایی از مادر، و یا بطور کلی اضطراب جدایی از زندگی قبلی به یک زندگی جدید است. از دیدگاه روانشناسی شخصیت پرسفون بدلیل سفر به دنیای زیرین, عمیق بوده و می تواند به سطوح بالای خودآگاهی دست یابد.

منفعل بودن، مطیع و فرمانبردار بودن، تعهد نداشتن نسبت به اهداف, بی مسوولیتی و داشتن منیت ضعیف از معایب این کهن الگو است.

 عشق, معصومیت, باروری, نشاط و سرزندگی دخترانه و سازگاری از مزایای اوست.

بدلیل سفری که به دنیای زیرین داشته از ناخودآگاه یا درونیات قوی برخوردار است و حس ششم  و قدرت خیالپردازی خوبی دارد. زنان پرسفون ممکن است از نظر ذهنی و روانی افرادی با استعداد باشند، اما از بیماریهای روانی مانند افسردگی یا اضطراب و یا گرسنگی روانی رنج ببرند……………………… پرسفون نوجوان ابدی است و معصومیت و پاکی در چهره اش قابل مشاهده است.

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |