۲-فنگ شویی

 

مقدمه

فنگ شویی وطب چینی ریشه ای مشترک دارند چرا که هردو بر اساس شناخت سرشت طبیعت پایه ریزی شده اند.

این سزشت را “دائو ” می نامند که به معنی ” راه ” است.

راه طبیعت. قوانین نظم وشعور بزرگی که بر هستی حاکم است.راهی که شناخت و قرار گرفتن در مسیر آن برکت را به زندگی هدیه می کند وحرکت بر خلاف آن باعث بیماری فقر و آسیب زدن به طبیعت می شود.

درک فنگ شویی به احساس روان و ذهن بی قضاوت نیاز دارد.فقط باید قلب خود را  به روی آن باز کنید تا وارد زندگی شما شود.

هدف فنگ شویی نظم دادن به محل زندگی بر اساس قوانین دائو می باشد.نظمی که هدف آن سالم زیستن انسانها در محل زندگی و کارشان است.

 

نظر خود را ثبت کنيد


| ترجمه به فارسی |